Nękanie w miejscu pracy: 6 zaskakujących sposobów ochrony

18 kwietnia, 2024

8 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Nękanie w miejscu pracy: 6 zaskakujących sposobów ochrony

Wstęp

Nękanie w miejscu pracy to niepożądane i obraźliwe zachowanie lub działania skierowane przeciwko osobie lub grupie w środowisku pracy. Obejmuje działania tworzące wrogą, zastraszającą lub obraźliwą atmosferę, często ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną lub niepełnosprawność. Molestowanie w miejscu pracy szkodzi dobremu samopoczuciu, produktywności i godności pracowników, a organizacje są odpowiedzialne za zapobieganie takim niewłaściwemu postępowaniu i eliminowanie ich.

„Ludzie muszą czuć się bezpiecznie, będąc tym, kim są — mogą zabierać głos, gdy mają pomysł, lub gdy czują, że coś jest nie tak”. – Eunice Parisi-Carew [1]

Czym jest molestowanie w miejscu pracy?

Molestowanie w miejscu pracy to powszechny problem, który dotyka pracowników i organizacje z różnych branż. Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Istnieje jednak różnica pomiędzy konfliktem a molestowaniem. Konflikt w miejscu pracy odnosi się do nieporozumień lub sporów pomiędzy jednostkami lub grupami. Natomiast molestowanie w miejscu pracy obejmuje wszelkie niepożądane zachowanie, postępowanie lub działanie skierowane przeciwko osobie lub grupie, tworzące zastraszającą, wrogą lub obraźliwą atmosferę w pracy. Konflikt można rozwiązać poprzez komunikację, natomiast nękanie wymaga rozwiązania problemu braku równowagi sił i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Molestowanie w miejscu pracy może mieć szkodliwy wpływ na poszczególne osoby i ogólną produktywność organizacji [2].

Molestowanie w miejscu pracy może przybierać różne formy, w tym obelgi słowne, molestowanie seksualne, znęcanie się, dyskryminację ze względu na płeć, rasę, religię lub niepełnosprawność oraz inne formy złego traktowania. Konsekwencje molestowania w miejscu pracy mogą być poważne i prowadzić do zwiększonego poziomu stresu, zmniejszenia satysfakcji z pracy, zmniejszenia wydajności i większego prawdopodobieństwa rotacji wśród ofiar. Co więcej, molestowanie w miejscu pracy negatywnie wpływa na klimat pracy, powodując obniżenie morale pracowników i zwiększoną absencję [4].

Organizacje w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, jak ważne jest zajęcie się problemem molestowania w miejscu pracy w celu stworzenia bezpiecznego i włączającego środowiska pracy. Skuteczne strategie zapobiegania i interwencji obejmują jasne zasady, programy szkoleniowe, mechanizmy poufnego raportowania oraz szybkie dochodzenie i rozwiązywanie skarg. Działania takie mają na celu promowanie kultury szacunku, równości i profesjonalizmu, zapewniając dobre samopoczucie i produktywność pracowników [3].

Czy molestowanie w miejscu pracy jest częstsze niż myślisz?

Molestowanie w miejscu pracy jest częstsze, niż mogłoby się wydawać. Według badania Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) przeprowadzonego w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 67 425 przypadków molestowania w miejscu pracy. W ostatnich latach liczba ta stale rośnie, chociaż 75% tych przypadków pozostaje niezgłoszonych [3].

Molestowanie w miejscu pracy może przybierać różne formy, w tym [4]: Czy molestowanie w miejscu pracy jest częstsze niż myślisz?

 1. Molestowanie seksualne: Molestowanie seksualne obejmuje niepożądane zaloty o charakterze seksualnym, prośby o przysługi seksualne oraz inne werbalne lub fizyczne zachowania o charakterze seksualnym.
 2. Molestowanie na tle rasowym: Niepotrzebne komentarze dotyczące rasy, koloru skóry, religii, płci (w tym ciąży), narodowości, wieku (40 lat lub więcej), niepełnosprawności, informacji genetycznych lub odwetu można uznać za molestowanie rasowe. Może obejmować obraźliwe żarty, obelgi lub inne zachowania tworzące wrogie środowisko pracy.
 3. Nękanie ze względu na wiek: obraźliwe żarty, obelgi lub inne zachowania, które na podstawie wieku przyjmują założenia dotyczące umiejętności lub wartości danej osoby, zaliczają się do molestowania ze względu na wiek.
 4. Napastowanie na tle religijnym: Napastowanie na tle religijnym może obejmować obraźliwe żarty, obelgi lub inne zachowania, które opierają się na założeniach religijnych na temat przekonań lub praktyk danej osoby.
 5. Nękanie: Znęcanie się, nękanie lub inne zachowanie, które sprawia, że dana osoba czuje się niekomfortowo lub niebezpiecznie, zalicza się do zachowań nękających.

Niezbędne jest podnoszenie świadomości, promowanie mechanizmów zgłaszania i wdrażanie środków zapobiegawczych w celu rozwiązania tego powszechnego problemu.

Jakie są konsekwencje molestowania w miejscu pracy?

Molestowanie w miejscu pracy ma znaczące konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i organizacji [4]:

Jakie są konsekwencje molestowania w miejscu pracy?

 1. Wpływ psychologiczny i emocjonalny: Ofiary molestowania w miejscu pracy często doświadczają zwiększonego poziomu stresu, lęku, depresji i obniżonej samooceny. Może prowadzić do długotrwałych skutków psychologicznych i mieć szkodliwy wpływ na dobrostan psychiczny jednostki.
 2. Zmniejszona satysfakcja z pracy i produktywność: Nękanie w miejscu pracy może zmniejszyć satysfakcję z pracy, zaangażowanie organizacyjne i zmniejszyć produktywność. Ofiary mogą stracić zaangażowanie w pracę i doświadczyć spadku wydajności.
 3. Większa rotacja i absencja: Osoby, które doświadczają molestowania w miejscu pracy, częściej rozważają opuszczenie pracy lub organizacji. Ponadto ofiary molestowania w miejscu pracy zgłaszają wyższy wskaźnik absencji.
 4. Szkoda dla reputacji organizacji: Przypadki molestowania w miejscu pracy mogą zszarganić reputację organizacji, prowadząc do negatywnego rozgłosu i utraty zaufania publicznego, co może mieć długoterminowe konsekwencje dla wysiłków rekrutacyjnych i morale pracowników.
 5. Konsekwencje prawne i finansowe: Molestowanie w miejscu pracy może skutkować podjęciem kroków prawnych, prowadzącymi do kosztownych postępowań sądowych, ugód lub kar finansowych dla organizacji. Konsekwencje prawne mogą jeszcze bardziej zaszkodzić stabilności finansowej organizacji i wizerunkowi publicznemu.

Jak chronić się przed molestowaniem w miejscu pracy?

Ochrona przed molestowaniem w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Istnieje kilka strategii, które można zastosować, aby się chronić [5]:

Jak chronić się przed molestowaniem w miejscu pracy?

 1. Zapoznaj się z polityką miejsca pracy: Zapoznaj się z polityką swojej organizacji dotyczącą molestowania, w tym procedurami zgłaszania i dostępnymi zasobami wsparcia.
 2. Dokumentuj zdarzenia: prowadź rejestr wszelkich przypadków molestowania, w tym daty, godziny, lokalizacje i opisy. Dokumentacja ta może być pomocna, jeśli zdecydujesz się zgłosić molestowanie.
 3. Szukaj wsparcia: Skontaktuj się z zaufanymi współpracownikami, przyjaciółmi lub członkami rodziny, aby omówić swoje doświadczenia i poszukać wsparcia emocjonalnego. Może pomóc złagodzić negatywne skutki molestowania.
 4. Zgłaszaj incydenty: Jeśli doświadczysz nękania, zgłoś to odpowiednim kanałom w swojej organizacji, takim jak dział kadr lub wyznaczony organ. Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami raportowania i dostarczaj szczegółowe informacje o incydentach.
 5. Korzystaj z mechanizmów anonimowego zgłaszania: Niektóre organizacje oferują systemy anonimowego zgłaszania, które umożliwiają indywidualnym osobom zgłaszanie molestowania bez ujawniania swojej tożsamości, zapewniając bezpieczeństwo tym, którzy boją się odwetu.
 6. Dokształcaj się: bądź na bieżąco ze swoimi prawami, ochroną prawną i zasobami dostępnymi dla ofiar molestowania w miejscu pracy. Wiedza umożliwia jednostkom podejmowanie odpowiednich działań i szukanie pomocy w razie potrzeby.

Wniosek

Molestowanie w miejscu pracy stwarza poważne zagrożenia dla osób i organizacji. Podważa dobrostan pracowników, satysfakcję z pracy i produktywność, jednocześnie szkodząc reputacji organizacji. Rozwiązanie problemu molestowania w miejscu pracy wymaga wieloaspektowego podejścia, obejmującego przejrzyste zasady, programy szkoleniowe, skuteczne mechanizmy zgłaszania i szybkie rozpatrywanie skarg. Tworzenie bezpiecznego i włączającego środowiska pracy ma kluczowe znaczenie dla ochrony pracowników, promowania godności oraz wspierania kultury szacunku i profesjonalizmu, w której każdy może się rozwijać.

Jeśli jako pracownik doświadczasz molestowania w miejscu pracy, rozważ następujące możliwości:

 1. Skorzystaj z pomocy doradców-ekspertów w United We Care .
 2. Zapoznaj się z zasobami i treściami dostępnymi na stronie United We Care, aby uzyskać wskazówki.
 3. Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów ds. dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego , którzy mogą zapewnić spersonalizowaną pomoc i wskazówki dotyczące skutecznych metod utrzymania dobrego samopoczucia w obliczu molestowania.

Bibliografia

[1] „Cytat z książki Collaboration Begins With You”, cytat Eunice Parisi-Carew: „Ludzie muszą czuć się bezpiecznie, aby być tym, kim są — aby…” https://www.goodreads.com/quotes/7297271 -ludzie-muszą-czuć się-bezpieczni-być-kim-są-

[2] „Co to jest molestowanie w miejscu pracy? Rodzaje i sposoby raportowania”, Pielęgnuj zaangażowaną i usatysfakcjonowaną siłę roboczą | Blog HR Vantage Circle , 26 listopada 2020 r. https://blog.vantagecircle.com/workplace-harassment/

[3] M. Schlanger i PT Kim, „Komisja ds. równych szans zatrudnienia i reforma strukturalna amerykańskiego miejsca pracy”, SSRN Electronic Journal , 2013, publikacja , doi: 10.2139/ssrn.2309514.

[4] FI Abumere, „Zrozumienie molestowania w miejscu pracy – jego różne typy i konsekwencje”, International Journal of Research and Innovation in Social Science , tom. 05, nie. 09, s. 805–813, 2021, doi: 10.47772/ijriss.2021.5950.

[5] „Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH)”, Choice Reviews Online , tom. 52, nie. 08, s. 52–3982, marzec 2015, doi: 10.5860/choice.188912.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority