PRZEWODNIK DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z MENEDŻEREM SPRAWOZDAWCZOŚCI

12 czerwca, 2023

9 min read

Avatar photo
Author : United We Care
PRZEWODNIK DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z MENEDŻEREM SPRAWOZDAWCZOŚCI

Wstęp 

„Praktykuj jedną złotą zasadę zarządzania we wszystkim, co robisz. Zarządzaj innymi tak, jak sam chciałbyś być zarządzany”. -Brian Tracy [1]

Podczas pracy z kierownikiem odpowiedzialnym za raportowanie ważna jest otwarta komunikacja. Zrozum oczekiwania, szukaj opinii i dostarczaj aktualizacje. Rozwijaj współpracę, oferuj wsparcie i profesjonalnie rozwiązuj wszelkie problemy. Dostosuj się do preferowanego przez nich stylu komunikacji i bądź elastyczny. Budowanie pozytywnych relacji z kierownikiem ds. raportów może przyczynić się do produktywnej współpracy.

Kim jest menedżer ds. raportów?

Menedżer raportowania to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie procesami raportowania w organizacji. Są odpowiedzialni za gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych w celu generowania raportów, które dostarczają spostrzeżeń i informacji do celów podejmowania decyzji.

Menedżer ds. raportowania współpracuje z różnymi działami i interesariuszami w celu określenia kluczowych wskaźników wydajności, ustanowienia ram raportowania oraz zapewnienia dokładności i spójności danych. Ich rola polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów raportowania, monitorowaniu jakości danych oraz przedstawianiu raportów zarządowi i kadrze kierowniczej. Dodatkowo mogą nadzorować zespół analityków lub specjalistów ds. danych w celu wsparcia działań sprawozdawczych. [2]

Jaka jest rola menedżera ds. raportów?

Rola menedżera ds. raportowania jest kluczowa w organizacjach, ponieważ jest on odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie procesów raportowania. Do ich podstawowych obowiązków należy: [3]

 • Zbieranie i analiza danych : Menedżerowie ds. raportów zbierają dane z różnych źródeł, zapewniając ich dokładność i kompletność. Analizują dane, aby zidentyfikować trendy, wzorce i kluczowe wskaźniki wydajności, które zapewniają wgląd w wydajność organizacji.
 • Generowanie raportów : menedżerowie zajmujący się raportowaniem projektują i opracowują raporty na podstawie analizowanych danych. Kierownictwo i kadra kierownicza wykorzystują te raporty do celów podejmowania decyzji, upewniając się, że są jasne, zwięzłe i atrakcyjne wizualnie, przedstawiając informacje w zrozumiały sposób.
 • Współpraca z interesariuszami : Menedżerowie ds. raportów ściśle współpracują z różnymi działami i interesariuszami, aby zrozumieć ich potrzeby i wymagania w zakresie raportowania. Współpracują z zespołami w celu zdefiniowania kluczowych wskaźników, ustanowienia ram raportowania i zapewnienia zgodności raportów z celami organizacji.
 • Zapewnienie jakości danych : Menedżerowie sprawozdający są odpowiedzialni za utrzymanie integralności i jakości danych. Wdrażają procesy weryfikujące dokładność i spójność danych, identyfikują rozbieżności i rozwiązują wszelkie problemy, które mogą się pojawić.
 • Prezentacja i komunikacja : Menedżerowie raportujący przedstawiają raporty kierownictwu i kierownictwu, skutecznie przekazując wnioski i spostrzeżenia wynikające z danych. Przekładają złożone dane na łatwo zrozumiałe informacje, umożliwiając interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji.
 • Ciągłe doskonalenie : Menedżerowie ds. raportowania stale oceniają i ulepszają procesy i systemy raportowania. Są na bieżąco z najlepszymi praktykami branżowymi, nowymi technologiami i narzędziami do raportowania w celu poprawy wydajności i skuteczności.

Jakie są korzyści z posiadania menedżera ds. raportów?

Posiadanie kierownika ds. raportowania w organizacji oferuje kilka korzyści, w tym: [4]

Jakie są korzyści z posiadania menedżera ds. raportów?

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane : kierownik ds. raportowania zapewnia gromadzenie, analizowanie i przedstawianie dokładnych i wiarygodnych danych w sposób jasny i zwięzły. W ten sposób kierownictwo i kadra kierownicza mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o faktyczne informacje, co prowadzi do lepszego planowania strategicznego i alokacji zasobów.
 • Monitorowanie i ocena wydajności : kierownik raportujący śledzi kluczowe wskaźniki wydajności i generuje raporty, które mierzą wydajność różnych działów i zespołów , umożliwiając skuteczne monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celów organizacyjnych oraz ułatwiając wprowadzanie na czas korekt i ulepszeń.
 • Ulepszona komunikacja i współpraca : Menedżerowie ds. raportów działają jako pomost między różnymi działami, interesariuszami i zarządem. Ułatwiają efektywną komunikację, zapewniając, że właściwe osoby lub zespoły otrzymują właściwe informacje , co sprzyja współpracy, zgodności i wspólnemu zrozumieniu celów organizacji.
 • Usprawnianie i wydajność procesów : Menedżerowie ds. raportowania mogą identyfikować obszary , w których procesy można udoskonalić lub usprawnić, analizując dane i identyfikując trendy lub wąskie gardła , co prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej, oszczędności kosztów i ogólnej optymalizacji wydajności.
 • Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem : Menedżerowie odpowiedzialny za raporty odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami, standardami branżowymi i politykami wewnętrznymi. Monitorują i raportują wskaźniki związane ze zgodnością, identyfikują potencjalne zagrożenia i dostarczają wglądu w celu ich skutecznego łagodzenia i zarządzania.
 • Odpowiedzialność i przejrzystość : gdy kierownik ds. sprawozdawczości nadzoruje procesy sprawozdawcze, istnieje jasna struktura odpowiedzialności , umożliwiająca promowanie przejrzystości organizacyjnej, ponieważ dane i sprawozdania dotyczące wyników są dostępne dla odpowiednich interesariuszy, co sprzyja budowaniu zaufania i zgodności .

Menedżer ds. raportowania wnosi strukturę, spójność i oparte na danych spostrzeżenia do funkcji raportowania, umożliwiając organizacji podejmowanie świadomych decyzji, monitorowanie wydajności, ulepszanie procesów oraz utrzymywanie zgodności i przejrzystości.

Jak znaleźć menedżera ds. raportów?

Aby znaleźć menedżera ds. raportów, wykonaj następujące kroki: [5]

Jak znaleźć menedżera ds. raportów?

 • Rekrutacja wewnętrzna : Poszukaj w swojej organizacji potencjalnych kandydatów posiadających umiejętności i doświadczenie niezbędne do pełnienia roli kierownika ds. raportowania. Takie podejście może być opłacalne i umożliwia płynne przejście, ponieważ są już zaznajomieni ze strukturą i procesami organizacji.
 • Networking : korzystaj z profesjonalnych platform networkingowych, takich jak LinkedIn, aby kontaktować się z osobami, które mają doświadczenie w raportowaniu i analizie danych. Dołącz do odpowiednich grup branżowych lub weź udział w konferencjach i wydarzeniach, aby poznać profesjonalistów specjalizujących się w zarządzaniu raportowaniem.
 • Tablice ogłoszeniowe i Agencje Rekrutacyjne : Opublikuj stanowisko managera raportującego na tablicach ogłoszeń lub skorzystaj z usług agencji rekrutacyjnych, które specjalizują się w obsadzaniu kandydatów na stanowiskach kierowniczych , pomagając poszerzyć zasięg i zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia wykwalifikowanych kandydatów.
 • Polecenia wewnętrzne : Zachęcaj obecnych pracowników do polecania odpowiednich kandydatów na stanowisko kierownika ds. raportów. Polecenia pracowników często dają kandydatów wysokiej jakości, którzy dobrze pasują do kultury organizacji.
 • Stowarzyszenia i społeczności zawodowe : poznaj stowarzyszenia lub społeczności zawodowe związane z raportowaniem, analizą lub analizą biznesową. Współpraca z tymi grupami może pomóc w kontaktowaniu się z osobami posiadającymi odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu raportowaniem.
 • Przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne i oceny : Po utworzeniu krótkiej listy potencjalnych kandydatów przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne, aby ocenić ich kwalifikacje, doświadczenie i dopasowanie do roli. Ponadto rozważ wdrożenie ocen lub ćwiczeń oceniających ich umiejętności analityczne i sprawozdawcze.
 • Sprawdzenie referencji : Przed sfinalizowaniem kandydata przeprowadź dokładne sprawdzenie referencji, aby zweryfikować jego wcześniejsze wyniki, etykę pracy i zdolność do wypełniania obowiązków kierownika raportującego.

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz znaleźć menedżera ds. raportowania, który spełnia wymagania Twojej organizacji i przyczynia się do pomyślnych procesów raportowania.

Jak radzić sobie z menedżerem ds. raportów?

Aby skutecznie radzić sobie z kierownikiem raportującym, rozważ następujące kroki: [6]

Jak radzić sobie z menedżerem ds. raportów?

 • Otwarta komunikacja : Ustanów otwarte i przejrzyste kanały komunikacji z kierownikiem odpowiedzialnym za raporty. Regularnie planuj spotkania, aby omówić oczekiwania, cele i wszelkie wyzwania, przed którymi możesz stanąć. Komunikuj swoje postępy, obawy i wszelkie potrzebne wsparcie.
 • Zrozum oczekiwania : poszukaj wyjaśnień dotyczących oczekiwań kierownika ds. raportów dotyczących wyników, terminów i standardów jakości. Poproś o konkretne wytyczne i przykłady, aby zapewnić zgodność i uniknąć nieporozumień.
 • Uzyskaj informacje zwrotne : aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej od przełożonego ds. raportów na temat Twojej pracy pozwala zrozumieć obszary wymagające poprawy i wprowadzić niezbędne poprawki. Bądź otwarty na konstruktywną krytykę i wykorzystuj ją jako szansę na rozwój.
 • Dostarczaj regularne aktualizacje : informuj swojego menedżera ds. raportów o swoich postępach, osiągnięciach i wyzwaniach. Dostarczaj regularne aktualizacje statusu i udostępniaj raporty lub analizy pokazujące wartość i wpływ Twojej pracy.
 • Współpracuj i wspieraj : wspieraj partnerską współpracę z kierownikiem ds. raportów. W razie potrzeby oferuj wsparcie i pomoc oraz bądź gotów dzielić się wiedzą, zasobami lub spostrzeżeniami, które mogą przynieść korzyści w procesie raportowania.
 • Profesjonalnie rozwiązuj problemy : jeśli napotkasz problemy lub konflikty z przełożonym odpowiedzialnym za raporty, zajmij się nimi profesjonalnie iz szacunkiem. Umów się na prywatne spotkanie, aby omówić swoje obawy, podać konkretne przykłady i zaproponować potencjalne rozwiązania.
 • Dostosuj się i bądź elastyczny : dostosuj się do preferowanego stylu komunikacji i procesów raportowania swojego kierownika ds. raportów. Bądź otwarty na ich sugestie i wykazuj się elastycznością w spełnianiu ich oczekiwań, jednocześnie równoważąc obciążenie pracą i priorytety.

Wniosek

Współpraca z kierownikiem odpowiedzialnym za raportowanie obejmuje otwartą komunikację, zrozumienie oczekiwań, poszukiwanie informacji zwrotnych i dostarczanie aktualnych informacji. Profesjonalnie współpracuj, wspieraj i rozwiązuj problemy. Dostosuj się do ich stylu i bądź elastyczny. Możesz skutecznie przejść przez proces raportowania, pielęgnując pozytywne i konstruktywne relacje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postępować ze swoim kierownikiem ds. zgłoszeń, skonsultuj się z doradcami-ekspertami i zapoznaj się z treściami w United We Care! W United We Care zespół profesjonalistów wskaże Ci najlepsze metody dbania o dobre samopoczucie osobiste i zawodowe.

Bibliografia

[1] „Cytaty dotyczące zarządzania — BrainyQuote”, BrainyQuote . https://www.brainyquote.com/topics/management-quotes

[2] „Menedżer ds. raportów”, Menedżer ds. raportów . https://www.ibm.com/docs/en/cfm/1.5.0.5?topic=roles-reporting-manager

[3] „Obserwator | Polecaj kandydatów i zdobywaj nagrody”, Spotterful | Polecaj kandydatów i zdobywaj nagrody . https://spotterful.com/blog/job-description-template/reporting-manager-odpowiedzialność-i-wymagane-umiejętności

[4] K. Knutson, „6 korzyści płynących z dobrego systemu raportowania zarządczego”, Envisio , 24 października 2018 r. https://envisio.com/blog/6-benefits-of-a-good-management-reporting- system/

[5] „18 porad i sztuczek HR, aby opanować sztukę zarządzania zasobami ludzkimi | peopleHum”, peoplehum , 10 maja 2023 r . https://www.peoplehum.com/blog/human-resource-management-tips-tricks-master-the-art

[6] „Narzędzia umysłu | Strona główna”, MindTools | Dom . https://www.mindtools.com/agor46t/managing-your-boss

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority