United We Care | A Super App for Mental Wellness

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z MENEDŻEREM SPRAWOZDAWCZOŚCI

United We Care

United We Care

Your Virtual Wellness Coach

Jump to Section

Wstęp 

„Praktykuj jedną złotą zasadę zarządzania we wszystkim, co robisz. Zarządzaj innymi tak, jak sam chciałbyś być zarządzany”. -Brian Tracy [1]

Podczas pracy z kierownikiem odpowiedzialnym za raportowanie ważna jest otwarta komunikacja. Zrozum oczekiwania, szukaj opinii i dostarczaj aktualizacje. Rozwijaj współpracę, oferuj wsparcie i profesjonalnie rozwiązuj wszelkie problemy. Dostosuj się do preferowanego przez nich stylu komunikacji i bądź elastyczny. Budowanie pozytywnych relacji z kierownikiem ds. raportów może przyczynić się do produktywnej współpracy.

Kim jest menedżer ds. raportów?

Menedżer raportowania to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie procesami raportowania w organizacji. Są odpowiedzialni za gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych w celu generowania raportów, które dostarczają spostrzeżeń i informacji do celów podejmowania decyzji.

Menedżer ds. raportowania współpracuje z różnymi działami i interesariuszami w celu określenia kluczowych wskaźników wydajności, ustanowienia ram raportowania oraz zapewnienia dokładności i spójności danych. Ich rola polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów raportowania, monitorowaniu jakości danych oraz przedstawianiu raportów zarządowi i kadrze kierowniczej. Dodatkowo mogą nadzorować zespół analityków lub specjalistów ds. danych w celu wsparcia działań sprawozdawczych. [2]

Jaka jest rola menedżera ds. raportów?

Rola menedżera ds. raportowania jest kluczowa w organizacjach, ponieważ jest on odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie procesów raportowania. Do ich podstawowych obowiązków należy: [3]

 • Zbieranie i analiza danych : Menedżerowie ds. raportów zbierają dane z różnych źródeł, zapewniając ich dokładność i kompletność. Analizują dane, aby zidentyfikować trendy, wzorce i kluczowe wskaźniki wydajności, które zapewniają wgląd w wydajność organizacji.
 • Generowanie raportów : menedżerowie zajmujący się raportowaniem projektują i opracowują raporty na podstawie analizowanych danych. Kierownictwo i kadra kierownicza wykorzystują te raporty do celów podejmowania decyzji, upewniając się, że są jasne, zwięzłe i atrakcyjne wizualnie, przedstawiając informacje w zrozumiały sposób.
 • Współpraca z interesariuszami : Menedżerowie ds. raportów ściśle współpracują z różnymi działami i interesariuszami, aby zrozumieć ich potrzeby i wymagania w zakresie raportowania. Współpracują z zespołami w celu zdefiniowania kluczowych wskaźników, ustanowienia ram raportowania i zapewnienia zgodności raportów z celami organizacji.
 • Zapewnienie jakości danych : Menedżerowie sprawozdający są odpowiedzialni za utrzymanie integralności i jakości danych. Wdrażają procesy weryfikujące dokładność i spójność danych, identyfikują rozbieżności i rozwiązują wszelkie problemy, które mogą się pojawić.
 • Prezentacja i komunikacja : Menedżerowie raportujący przedstawiają raporty kierownictwu i kierownictwu, skutecznie przekazując wnioski i spostrzeżenia wynikające z danych. Przekładają złożone dane na łatwo zrozumiałe informacje, umożliwiając interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji.
 • Ciągłe doskonalenie : Menedżerowie ds. raportowania stale oceniają i ulepszają procesy i systemy raportowania. Są na bieżąco z najlepszymi praktykami branżowymi, nowymi technologiami i narzędziami do raportowania w celu poprawy wydajności i skuteczności.

Jakie są korzyści z posiadania menedżera ds. raportów?

Posiadanie kierownika ds. raportowania w organizacji oferuje kilka korzyści, w tym: [4]

Jakie są korzyści z posiadania menedżera ds. raportów?

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane : kierownik ds. raportowania zapewnia gromadzenie, analizowanie i przedstawianie dokładnych i wiarygodnych danych w sposób jasny i zwięzły. W ten sposób kierownictwo i kadra kierownicza mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o faktyczne informacje, co prowadzi do lepszego planowania strategicznego i alokacji zasobów.
 • Monitorowanie i ocena wydajności : kierownik raportujący śledzi kluczowe wskaźniki wydajności i generuje raporty, które mierzą wydajność różnych działów i zespołów , umożliwiając skuteczne monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celów organizacyjnych oraz ułatwiając wprowadzanie na czas korekt i ulepszeń.
 • Ulepszona komunikacja i współpraca : Menedżerowie ds. raportów działają jako pomost między różnymi działami, interesariuszami i zarządem. Ułatwiają efektywną komunikację, zapewniając, że właściwe osoby lub zespoły otrzymują właściwe informacje , co sprzyja współpracy, zgodności i wspólnemu zrozumieniu celów organizacji.
 • Usprawnianie i wydajność procesów : Menedżerowie ds. raportowania mogą identyfikować obszary , w których procesy można udoskonalić lub usprawnić, analizując dane i identyfikując trendy lub wąskie gardła , co prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej, oszczędności kosztów i ogólnej optymalizacji wydajności.
 • Zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem : Menedżerowie odpowiedzialny za raporty odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami, standardami branżowymi i politykami wewnętrznymi. Monitorują i raportują wskaźniki związane ze zgodnością, identyfikują potencjalne zagrożenia i dostarczają wglądu w celu ich skutecznego łagodzenia i zarządzania.
 • Odpowiedzialność i przejrzystość : gdy kierownik ds. sprawozdawczości nadzoruje procesy sprawozdawcze, istnieje jasna struktura odpowiedzialności , umożliwiająca promowanie przejrzystości organizacyjnej, ponieważ dane i sprawozdania dotyczące wyników są dostępne dla odpowiednich interesariuszy, co sprzyja budowaniu zaufania i zgodności .

Menedżer ds. raportowania wnosi strukturę, spójność i oparte na danych spostrzeżenia do funkcji raportowania, umożliwiając organizacji podejmowanie świadomych decyzji, monitorowanie wydajności, ulepszanie procesów oraz utrzymywanie zgodności i przejrzystości.

Jak znaleźć menedżera ds. raportów?

Aby znaleźć menedżera ds. raportów, wykonaj następujące kroki: [5]

Talk to our global virtual expert, Stella!

Download the App Now!

Jak znaleźć menedżera ds. raportów?

 • Rekrutacja wewnętrzna : Poszukaj w swojej organizacji potencjalnych kandydatów posiadających umiejętności i doświadczenie niezbędne do pełnienia roli kierownika ds. raportowania. Takie podejście może być opłacalne i umożliwia płynne przejście, ponieważ są już zaznajomieni ze strukturą i procesami organizacji.
 • Networking : korzystaj z profesjonalnych platform networkingowych, takich jak LinkedIn, aby kontaktować się z osobami, które mają doświadczenie w raportowaniu i analizie danych. Dołącz do odpowiednich grup branżowych lub weź udział w konferencjach i wydarzeniach, aby poznać profesjonalistów specjalizujących się w zarządzaniu raportowaniem.
 • Tablice ogłoszeniowe i Agencje Rekrutacyjne : Opublikuj stanowisko managera raportującego na tablicach ogłoszeń lub skorzystaj z usług agencji rekrutacyjnych, które specjalizują się w obsadzaniu kandydatów na stanowiskach kierowniczych , pomagając poszerzyć zasięg i zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia wykwalifikowanych kandydatów.
 • Polecenia wewnętrzne : Zachęcaj obecnych pracowników do polecania odpowiednich kandydatów na stanowisko kierownika ds. raportów. Polecenia pracowników często dają kandydatów wysokiej jakości, którzy dobrze pasują do kultury organizacji.
 • Stowarzyszenia i społeczności zawodowe : poznaj stowarzyszenia lub społeczności zawodowe związane z raportowaniem, analizą lub analizą biznesową. Współpraca z tymi grupami może pomóc w kontaktowaniu się z osobami posiadającymi odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu raportowaniem.
 • Przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne i oceny : Po utworzeniu krótkiej listy potencjalnych kandydatów przeprowadź rozmowy kwalifikacyjne, aby ocenić ich kwalifikacje, doświadczenie i dopasowanie do roli. Ponadto rozważ wdrożenie ocen lub ćwiczeń oceniających ich umiejętności analityczne i sprawozdawcze.
 • Sprawdzenie referencji : Przed sfinalizowaniem kandydata przeprowadź dokładne sprawdzenie referencji, aby zweryfikować jego wcześniejsze wyniki, etykę pracy i zdolność do wypełniania obowiązków kierownika raportującego.

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz znaleźć menedżera ds. raportowania, który spełnia wymagania Twojej organizacji i przyczynia się do pomyślnych procesów raportowania.

Jak radzić sobie z menedżerem ds. raportów?

Aby skutecznie radzić sobie z kierownikiem raportującym, rozważ następujące kroki: [6]

Jak radzić sobie z menedżerem ds. raportów?

 • Otwarta komunikacja : Ustanów otwarte i przejrzyste kanały komunikacji z kierownikiem odpowiedzialnym za raporty. Regularnie planuj spotkania, aby omówić oczekiwania, cele i wszelkie wyzwania, przed którymi możesz stanąć. Komunikuj swoje postępy, obawy i wszelkie potrzebne wsparcie.
 • Zrozum oczekiwania : poszukaj wyjaśnień dotyczących oczekiwań kierownika ds. raportów dotyczących wyników, terminów i standardów jakości. Poproś o konkretne wytyczne i przykłady, aby zapewnić zgodność i uniknąć nieporozumień.
 • Uzyskaj informacje zwrotne : aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej od przełożonego ds. raportów na temat Twojej pracy pozwala zrozumieć obszary wymagające poprawy i wprowadzić niezbędne poprawki. Bądź otwarty na konstruktywną krytykę i wykorzystuj ją jako szansę na rozwój.
 • Dostarczaj regularne aktualizacje : informuj swojego menedżera ds. raportów o swoich postępach, osiągnięciach i wyzwaniach. Dostarczaj regularne aktualizacje statusu i udostępniaj raporty lub analizy pokazujące wartość i wpływ Twojej pracy.
 • Współpracuj i wspieraj : wspieraj partnerską współpracę z kierownikiem ds. raportów. W razie potrzeby oferuj wsparcie i pomoc oraz bądź gotów dzielić się wiedzą, zasobami lub spostrzeżeniami, które mogą przynieść korzyści w procesie raportowania.
 • Profesjonalnie rozwiązuj problemy : jeśli napotkasz problemy lub konflikty z przełożonym odpowiedzialnym za raporty, zajmij się nimi profesjonalnie iz szacunkiem. Umów się na prywatne spotkanie, aby omówić swoje obawy, podać konkretne przykłady i zaproponować potencjalne rozwiązania.
 • Dostosuj się i bądź elastyczny : dostosuj się do preferowanego stylu komunikacji i procesów raportowania swojego kierownika ds. raportów. Bądź otwarty na ich sugestie i wykazuj się elastycznością w spełnianiu ich oczekiwań, jednocześnie równoważąc obciążenie pracą i priorytety.

Wniosek

Współpraca z kierownikiem odpowiedzialnym za raportowanie obejmuje otwartą komunikację, zrozumienie oczekiwań, poszukiwanie informacji zwrotnych i dostarczanie aktualnych informacji. Profesjonalnie współpracuj, wspieraj i rozwiązuj problemy. Dostosuj się do ich stylu i bądź elastyczny. Możesz skutecznie przejść przez proces raportowania, pielęgnując pozytywne i konstruktywne relacje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postępować ze swoim kierownikiem ds. zgłoszeń, skonsultuj się z doradcami-ekspertami i zapoznaj się z treściami w United We Care! W United We Care zespół profesjonalistów wskaże Ci najlepsze metody dbania o dobre samopoczucie osobiste i zawodowe.

Bibliografia

[1] „Cytaty dotyczące zarządzania — BrainyQuote”, BrainyQuote . https://www.brainyquote.com/topics/management-quotes

[2] „Menedżer ds. raportów”, Menedżer ds. raportów . https://www.ibm.com/docs/en/cfm/1.5.0.5?topic=roles-reporting-manager

[3] „Obserwator | Polecaj kandydatów i zdobywaj nagrody”, Spotterful | Polecaj kandydatów i zdobywaj nagrody . https://spotterful.com/blog/job-description-template/reporting-manager-odpowiedzialność-i-wymagane-umiejętności

[4] K. Knutson, „6 korzyści płynących z dobrego systemu raportowania zarządczego”, Envisio , 24 października 2018 r. https://envisio.com/blog/6-benefits-of-a-good-management-reporting- system/

[5] „18 porad i sztuczek HR, aby opanować sztukę zarządzania zasobami ludzkimi | peopleHum”, peoplehum , 10 maja 2023 r . https://www.peoplehum.com/blog/human-resource-management-tips-tricks-master-the-art

[6] „Narzędzia umysłu | Strona główna”, MindTools | Dom . https://www.mindtools.com/agor46t/managing-your-boss

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support

Share this article

Scroll to Top