പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കൽ: സ്വയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

സെപ്റ്റംബർ 9, 2022

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കൽ: സ്വയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

ആമുഖം

മനുഷ്യരുടെ വികാസത്തിന് ബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. പ്രണയബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബന്ധം വളരെ നിർണായകമാണ്. ദൃഢവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പുറമെ, ആരോഗ്യകരമായ ഏതൊരു ബന്ധത്തിന്റെയും അവശ്യ സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് പരസ്പരാശ്രിതത്വം.

Our Wellness Programs

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്?

ബന്ധങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ അടിസ്ഥാനം. അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും സ്നേഹവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം അവർ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കണക്ഷനുകൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്തുണയും അവസരങ്ങളും നൽകുന്നു. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു അടുത്ത ബന്ധമോ കൂട്ടായ്മയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പങ്കാളികൾ ഇരുവരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും ബന്ധത്തിൽ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ അവരുടെ വൈകാരിക ബന്ധത്തെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം. രണ്ട് പങ്കാളികളും ഒരു ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢവും ആരോഗ്യകരവുമാകും. പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബന്ധം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയും നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു . പലർക്കും ആരോഗ്യകരവും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകില്ല. പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമായ പാറ്റേണുകളുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിൽ പലരേയും നാം കാണുന്നു. ആശ്രിത ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ തിരിച്ചടികൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇരയാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്

Looking for services related to this subject? Get in touch with these experts today!!

Experts

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബന്ധങ്ങളിലെ പരസ്പരാശ്രിതത്വം മൂന്ന് തരത്തിലാകാം:

സാമൂഹിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം:

രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെയാണ് സാമൂഹിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം വിവരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക ഇടപെടൽ പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധത്തിലെ മറ്റ് വ്യക്തിയെയും ബാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം രണ്ട് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആകാം:

 1. പോസിറ്റീവ് സാമൂഹിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം: ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പരസ്പരാശ്രിതത്വം സംഭവിക്കുന്നു.
 2. നിഷേധാത്മകമായ സാമൂഹിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം: ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നേട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പരസ്പരാശ്രിതത്വം സംഭവിക്കുന്നു, തിരിച്ചും.

  വൈകാരിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം:

  ഏതൊരു വിജയകരമായ ബന്ധത്തിന്റെയും പ്രധാന സവിശേഷതകൾ രണ്ട് പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ വൈകാരിക ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ചലനാത്മകമായ പരസ്പരാശ്രിതത്വം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അവരുടെ വികാരങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ്.

  സാമ്പത്തിക പരസ്പരാശ്രിതത്വം:

  സുപ്രധാന ജീവിത തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾ രണ്ടുപേരും തുല്യമായി പങ്കാളികളാകുമ്പോഴാണ് ഈ പരസ്പരാശ്രിതത്വം. ഇരുവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ഏറ്റെടുക്കാനും കുടുംബ വരുമാനത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്

Â

പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബന്ധങ്ങളിലെ പരസ്പരാശ്രിതത്വം ദൃഢവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. ഒരു ബന്ധത്തിലെ പരസ്പരാശ്രിതത്വത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും:

 • കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത: രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സംയുക്ത ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • മികച്ച ധാരണ: പരസ്പരാശ്രിതത്വം മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആശ്വാസം നൽകുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • പകരക്കാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: ഒരു ബന്ധത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പരസ്പരം പകരക്കാരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആവശ്യാനുസരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാം.
 • മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുക: ജോലികൾ പങ്കിടുമ്പോൾ, പങ്കാളികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സമയം ലഭിക്കും.
 • ഇൻഡസിബിലിറ്റി: രണ്ട് പങ്കാളികളും മറ്റ് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുറന്നവരാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മീറ്റിംഗുകളിലും സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനും സമയം ലഭിക്കുന്നു, ഇത് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചില സമയങ്ങളിൽ, ബന്ധങ്ങളിലെ പരസ്പരാശ്രിതത്വം ദുർബലമായേക്കാം. ഒരു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പല തരത്തിൽ ബാധിക്കും. ഇവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

 • മാനസികാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കൽ: പരസ്പരാശ്രിതത്വം ആളുകളിൽ ആധിപത്യ മനോഭാവത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഒരു വ്യക്തി അറിയാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തന്റെ പങ്കാളിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
 • നീട്ടിവെക്കൽ: അടിസ്ഥാന മാനുഷിക മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകും. ഒരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള മനോഭാവം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം, ഓരോ തവണയും അത് മറ്റൊരാളിൽ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം
 • നിരാശ: ഒരു ബന്ധത്തിലെ രണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു പങ്കാളിയുടെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോ മോശം ശീലങ്ങളോ മറ്റേയാളെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയോ നിരാശരാക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.
 • വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു: വ്യക്തി ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യക്തി മന്ദതയും ഉൽപാദനക്ഷമവുമല്ല, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില വഴികൾ ഇതാ.

രണ്ട് പങ്കാളികളും ആരോഗ്യകരമായ അതിരുകൾ വരയ്ക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: Â

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും അതിരുകൾ അനിവാര്യമാണ്. എഡ്ജുകൾ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒരു നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും പരിധി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും ഇടവും നിലനിർത്താൻ പരിധികൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു അതിർത്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാക്കുകയും ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിമിതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി പലർക്കും തോന്നുന്നു, മറിച്ച്, ആരോഗ്യകരമായ അതിരുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രതയും ആത്മാഭിമാനവും നിലനിർത്തുന്നു.

ആശയവിനിമയമാണ് പ്രധാനം: Â

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ആശയവിനിമയം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കാരണം അത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടം നൽകില്ല. ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയം ഏത് സമ്മർദ്ദകരമായ കാര്യത്തെയും പരിഹരിക്കുന്നു. പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ പതിവായി പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സജീവമായ ശ്രവണം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വൺവേ സ്ട്രീറ്റ് അല്ല. പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്താനും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന് സുരക്ഷിതമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കാനും രണ്ട് പങ്കാളികളും തുല്യശ്രമം ചെയ്യുന്നു.

സുരക്ഷിതമായ ഇടം നിർമ്മിക്കുന്നു:Â

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിൽ, പങ്കാളികൾ പരസ്പരം ദുർബലരായിരിക്കാനും ഒന്നും തടഞ്ഞുനിർത്താതെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിതമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഈ വികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളെ ഒരു ആധികാരിക ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ വലകൾ പങ്കാളികളെ പരസ്പരം സമീപിക്കാവുന്ന തരത്തിലാക്കുന്നു

കുറച്ച് ‘Me Time’: Â

ഒരു ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം, പലരും അവരുടെ വ്യക്തിത്വബോധം മറക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും താൽപ്പര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തത് വ്യക്തിഗത വളർച്ചയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങളുള്ള ദമ്പതികൾ അവരുടെ സ്വത്വബോധം നിലനിർത്തുന്നു. ഒരാൾ ബന്ധത്തിനും തനിക്കും വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കുറച്ച് “എന്റെ സമയം” ആവശ്യമാണ്. പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ “ഞാൻ സമയം” ആസ്വദിക്കുകയും വിചിത്രമോ കുറ്റബോധമോ തോന്നാതെ പങ്കാളികളോടൊപ്പം സുഖമായി മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹോബികൾ, ഫിറ്റ്‌നസ്, സ്‌പോർട്‌സ്, കല, സംഗീതം മുതലായ വ്യക്തിഗത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും അവർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.

കേൾക്കുന്നു: എ

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ സജീവമായ ശ്രവണത്തെ വിലമതിക്കുന്നു. സജീവമായ ശ്രവണ കല ഒരു വ്യക്തിയെ കേൾക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാനും അവരുടെ പങ്കാളി പങ്കിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി ശ്രദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സജീവമായ ശ്രവണം ദമ്പതികളിൽ പങ്കുചേരാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

അവർ പേടിക്കാതെ ‘no’ പറയുന്നു:Â

പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ അവരുടെ പങ്കാളികളെയും അവരുടെ ആത്മബോധത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പരസ്‌പരം യോജിക്കാത്തപ്പോഴെല്ലാം യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ആശ്രിത ബന്ധത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ പങ്കാളികൾ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുമായി യോജിക്കുന്നു. ഇല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് നീരസമുള്ള വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും ത്യജിക്കരുത്:

ഒരു ആശ്രിത ബന്ധത്തിൽ, പങ്കാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ പങ്കാളികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളും ത്യജിക്കുന്നു. ഈ സ്വീകാര്യമായ പെരുമാറ്റം നീരസമുള്ള വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും വെവ്വേറെ പ്രൊഫഷണൽ, വ്യക്തിഗത ജീവിതങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധത്തിലുള്ള ദമ്പതികൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് വളരാനുള്ള വഴികൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരം

പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധങ്ങൾ ആരോഗ്യകരവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുരക്ഷിതത്വബോധം നൽകുന്നതും ആയിരിക്കും. ബന്ധത്തിലെ പാറ്റേണുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബന്ധത്തിലുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളും പരസ്പരം അറിയാൻ മതിയായ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വ്യക്തിഗത ഇടം നൽകാനും മികച്ച ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ അതിരുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.

 

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority