ഉദാഹരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നത് പല കുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ കടന്നുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്, എതിർലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ വാത്സല്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്, അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഈ ബ്ലോഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുന്നത് തുടരുക! ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈഡിപൽ കോംപ്ലക്സ് മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്, ഇത് മിക്ക പുരുഷന്മാരും 3 മുതൽ 6 വയസ്സുവരെയുള്ള വികാസത്തിന്റെ ഫാലിക് ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ ഘട്ടം 5 വർഷം മുതൽ ഏകദേശം 12 വയസ്സ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു, എന്നാൽ എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് ആരോഗ്യകരമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. സൈക്കോസെക്ഷ്വൽ വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം .
Stages of Oedipus complex with examples

ആമുഖം

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നത് പല കുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ കടന്നുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്, എതിർലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ വാത്സല്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്, അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഈ ബ്ലോഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുന്നത് തുടരുക!

എന്താണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്?

സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയമാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്. മാതാപിതാക്കളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സോഫോക്കിൾസ് എഴുതിയ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഈ നാടകത്തിൽ ഈഡിപ്പസ് അറിയാതെ അച്ഛനെ കൊല്ലുകയും അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇത് കടന്നുപോകുന്നു. മനോവിശ്ലേഷണത്തിലെ ഈ പ്രക്രിയ സാധാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് സാധാരണയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ദോഷകരമാണ്. മാതാപിതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യത്തിനോ ശ്രദ്ധയ്‌ക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മത്സരാർത്ഥികളായി മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ തടയാൻ, ഈ വികാരങ്ങൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഫ്രോയിഡിന്റെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ്?

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ എതിർലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹവും ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ഒരേസമയം മത്സരവും വിവരിക്കുന്ന മനോവിശ്ലേഷണത്തിലെ ഒരു ആശയമാണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം (1899) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു . സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന പദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു, പിതാവിനെ കൊല്ലുകയും അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ളവരാണെന്ന അബോധാവസ്ഥ മൂലമാണ് കുട്ടി ഈ വികാരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള ഈ മാനസിക സംഘർഷം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സ്വയം പരിഹരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എതിർലിംഗത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് ലൈംഗിക വികാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ, സ്‌നേഹം സമ്പാദിക്കുകയോ ആ മാതാപിതാക്കളെ അനുകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മറ്റൊരാളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് “”ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ്”” എന്ന പദം; ആൺകുട്ടികൾക്കായി, സമുച്ചയത്തിന്റെ പേര് “”ഈഡിപ്പസ്” എന്നാണ്.” ഒരു വ്യക്തി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സാധാരണ ലൈംഗിക വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വികാരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈഡിപ്പസ് സമുച്ചയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തിന്റെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:

1. ഓറൽ സ്റ്റേജ്

വാക്കാലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ (ജനനം മുതൽ 18 മാസം വരെ), കുട്ടികൾ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ വായ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ പല്ലുകൾ വരാൻ മോണയും വിവിധ വസ്തുക്കളെ രുചിച്ചുനോക്കാനും സ്പർശിക്കാനും നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു

2. അനൽ സ്റ്റേജ്

ഗുദ ഘട്ടത്തിൽ (18 മാസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ) കുട്ടികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ടോയ്‌ലറ്റ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും അവരുടെ കുടലിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് കുട്ടികൾ സ്വത്തുക്കളിലും സ്വകാര്യതയിലും താൽപ്പര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ്.

3. ഫാലിക് സ്റ്റേജ്

കുട്ടികളിലെ മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടമാണ് ഫാലിക് ഘട്ടം . ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈഡിപൽ കോംപ്ലക്സ് മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്, ഇത് മിക്ക പുരുഷന്മാരും 3 മുതൽ 6 വയസ്സുവരെയുള്ള വികാസത്തിന്റെ ഫാലിക് ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു.

4. ലേറ്റൻസി

ഈ ഘട്ടം 5 വർഷം മുതൽ ഏകദേശം 12 വയസ്സ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു, എന്നാൽ എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് ആരോഗ്യകരമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്.

5. ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം

സൈക്കോസെക്ഷ്വൽ വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം . ഈ ഘട്ടം പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുകയും എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് സജീവമായ ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ ശക്തമായ ഈഡിപ്പൽ കോംപ്ലക്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ, അവർ “”അമ്മേ” അല്ലെങ്കിൽ “”അച്ഛാ” എന്ന് പറയും. “എന്തായാലും, കുട്ടികൾ ഒരു രക്ഷിതാവിനെ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈഡിപ്പസ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാന്റസിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും അസൂയ തോന്നുന്നു, കാരണം അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ, രക്ഷിതാവ് മാത്രം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരില്ലെങ്കിലോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ തങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമെന്ന് കുട്ടി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഈഡിപ്പസ് സമുച്ചയത്തിന്റെ മറ്റ് ചില സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • പുരുഷ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അസൂയ
  • മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങാൻ കുട്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നു
  • ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിന് തീവ്രമായ കൈവശാവകാശമുണ്ട് (സാധാരണയായി സ്ത്രീ രക്ഷിതാവ്).
  • പുരുഷ മാതാപിതാക്കളോട് അകാരണമായ വെറുപ്പ്.
  • സ്ത്രീ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സംരക്ഷണം.
  • പ്രായമായവരോടുള്ള ആകർഷണം.

സാഹിത്യത്തിലെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് വികസനത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ ഭാഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കുട്ടിക്ക് എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും തോന്നുകയും കുടുംബ ഘടനയിൽ അവരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് പ്രശ്നമാകാം. മഹത്തായ സാഹിത്യത്തിലെ പല കൃതികളിലും ഈ സമുച്ചയം പ്രകടമാണ്, ഈ വിഭാഗത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കും.

  • സോഫോക്കിൾസിന്റെ ഈഡിപ്പസ് റെക്‌സിൽ, ഈഡിപ്പസ് അറിയാതെ തന്റെ പിതാവ് ലയസിനെ കൊല്ലുകയും അമ്മ ജോകാസ്റ്റയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അവൻ അവരുടെ മകനാണെന്നും തീബ്സിലെ രാജാവാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നു.
  • ഹാംലെറ്റ് അറിയാതെ തന്റെ പിതാവ് ക്ലോഡിയസിനെ കൊല്ലുകയും അമ്മ ഗെർട്രൂഡിനെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹാംലെറ്റിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അവൻ അവരുടെ മകനാണെന്നും ഡെന്മാർക്കിലെ രാജകുമാരനാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നു.
  • മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ, ആദം അറിയാതെ തന്റെ മകൻ ആബേലിനെ കൊല്ലുകയും മകൾ ഹവ്വായെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ പിതാവും ഏദൻ രാജാവും ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു.

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം?

ആർക്കെങ്കിലും ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്നേഹം ഒരു മത്സര രൂപമാണെന്നും, ആക്രമണവും നിയന്ത്രണവുമാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്നേഹമല്ല, ശക്തിയും പോരാട്ടങ്ങളുമാണെന്ന് ഈ അവസ്ഥയുള്ള പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്‌സിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ സ്‌നേഹവും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു . അപര്യാപ്തത, കുറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനമില്ലായ്മ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്‌സിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയും (CBT) മരുന്നുകളും ഹിപ്നോതെറാപ്പി, മെഡിറ്റേഷൻ, കോഗ്നിറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് തുടങ്ങിയ ബദൽ ചികിത്സകളും ഉൾപ്പെടാം. സുരക്ഷിതവും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈഡിപ്പസ് സമുച്ചയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് UWC- യിലെ കൗൺസിലിംഗ് . പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗൺസിലർമാർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, സ്വതന്ത്ര സഹവാസം പോലുള്ള സൈക്കോഡൈനാമിക് പ്രക്രിയകളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കൂടുതലറിയുക.

ഉപസംഹാരം

ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു സൈക്കോഡൈനാമിക് സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ല. അതൊരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമായും പരിണമിച്ചു. ലൈംഗികത, ശത്രുത, കുറ്റബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സമുച്ചയത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പോസിറ്റീവായ ഒന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതിനെ നേരിടാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം.

Share this article

Related Articles

Scroll to Top

Do the Magic. Do the Meditation.

Beat stress, anxiety, poor self-esteem, lack of confidence & even bad behavioural patterns with meditation.