ലോകാരോഗ്യ ദിനം: ഒരുമിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള 7 അവശ്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

ജൂൺ 6, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ലോകാരോഗ്യ ദിനം: ഒരുമിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള 7 അവശ്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

ആമുഖം

എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 7 ന് നടക്കുന്ന ലോകാരോഗ്യ ദിനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യ നയങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഈ പ്രത്യേക ദിനം വർത്തിക്കുന്നു.

എന്താണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം?

ഓരോ വർഷവും ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയും ഗവൺമെൻ്റുകളെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതികളിലും ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും കാമ്പെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ സാമൂഹിക നിലയോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമോ പരിഗണിക്കാതെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ഇവൻ്റ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്?

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്:

ലോകാരോഗ്യ ദിനം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

 1. ആഗോള അവബോധം വളർത്തൽ: ആഗോള തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
 2. വർഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക: ഓരോ വർഷത്തെ ആഘോഷവും ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തീമുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
 3. തുല്യമായ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കൽ: ലോകാരോഗ്യ ദിനം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ സാമൂഹിക-നിലയോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമോ പരിഗണിക്കാതെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു.
 4. യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു: തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നേടുക എന്നതാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധ.
 5. അറിവ് പങ്കിടൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധർ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ സംഭാഷണം, സഹകരണം, അറിവ് പങ്കിടൽ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
 6. നയ പരിഹാരങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക: ആരോഗ്യ നയങ്ങൾ, നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ, ആരോഗ്യ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ലോകാരോഗ്യ ദിനം തുടക്കമിടുന്നു.
 7. പരസ്പരബന്ധം തിരിച്ചറിയൽ: ക്ഷേമം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധിതമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
 8. വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: ലോകാരോഗ്യ ദിനം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
 9. പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം: ലോകാരോഗ്യ ദിനം രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 10. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ: ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലോകാരോഗ്യ ദിനം ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 1. ബോധവൽക്കരണം: ശ്രദ്ധയും ആഗോള പ്രവർത്തനവും ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
 2. ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്‌സസിനായി വാദിക്കുന്നു: അവരുടെ നിലയോ പശ്ചാത്തലമോ പരിഗണിക്കാതെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്.
 3. ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യായാമം, സമീകൃതാഹാരം, പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവരീതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ലോകാരോഗ്യ ദിനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 4. രോഗം തടയൽ: പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, പരിശോധനകൾ, നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ രീതികൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് രോഗ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ. ഈ നടപടികൾ രോഗങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 5. സഹകരണം: ലോകാരോഗ്യ ദിനം സർക്കാരുകൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള സഹകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് കൂട്ടായി നേരിടാനും ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടാനും കഴിയും.
 6. ഗുണമേന്മയുള്ള പരിചരണം: ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിചരണം നൽകുകയും ഉയർന്നുവരുന്ന ആരോഗ്യ ഭീഷണികളോട് ഫലപ്രദമായി പ്രതികരിക്കുകയും വേണം.
 7. ആരോഗ്യ തുല്യത: ആരോഗ്യ തുല്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക വഴി ആളുകൾക്കിടയിലെ ആരോഗ്യ അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
 8. നയ വികസനം: ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നയ രൂപീകരണത്തെയും നടപ്പാക്കലിനെയും സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആരോഗ്യ നയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും.

ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദി നൽകുന്നു. അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ- പരാജയപ്പെടുന്ന ദാമ്പത്യത്തെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം

ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം?

ഈ ദിവസം, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം:

ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം? 

 1. നമ്മെയും മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക: നടപടികൾ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികൾ, രോഗ പരിപാലനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സാക്ഷരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങൾ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു.
 2. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം: ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി വാദിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
 3. ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം: വായു, ജലം, സുരക്ഷിതമായ താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതികൾക്കായി ഞങ്ങൾ വാദിക്കണം. ആരോഗ്യവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന നയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
 4. HealthLet’s saviours: വ്യായാമം, സമീകൃത പോഷകാഹാരം, മതിയായ ഉറക്കം, ഫലപ്രദമായ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാം. ഈ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നയിക്കാൻ കഴിയും.
 5. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്‌റീച്ച്: കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്‌റീച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കും. രോഗ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുർബലരായ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിന്തുണാ സംരംഭങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കായി വാദിക്കണം.
 6. അവബോധം വളർത്തൽ: മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുകയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കളങ്കം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. താങ്ങാനാവുന്ന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കായി വാദിക്കുന്നതും മുൻഗണന നൽകണം. എല്ലാവർക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള പരിചരണം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം.
 7. സഹകരണം: ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹകരണം പ്രധാനമാണ്. ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർ, പോളിസി മേക്കർമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രോജക്റ്റുകളും സംരംഭങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭവങ്ങളും അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാനാകും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക- ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം

ഉപസംഹാരം

കൂട്ടായ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ലോകാരോഗ്യ ദിനം വർത്തിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ വ്യക്തികളോടും കമ്മ്യൂണിറ്റികളോടും ഓർഗനൈസേഷനുകളോടും ഇത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാം.

റഫറൻസുകൾ

[1] “. ജെ. ആൾട്ട്മാൻ, “എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ 75 വർഷത്തെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ പ്രതിഫലനം,” unfoundation.org , 06-Apr-2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യം: https://unfoundation.org/blog/post/health-for-all-our-experts-reflect-on-whos-75-years-of-impact/?gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMoeuyPSRU7R80wdCDSF6Wwd30m 4c9TdhkYaAjwEEALw_wcB. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 04-Jul-2023].” [2] O. Drop, “എന്താണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്” പ്രധാനമാണ്,” ഒരു തുള്ളി , 03-Apr-2020. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യം: https://www.onedrop.org/en/news/what-is-world-health-day-and-why-it-is-important/?gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMof57OMDTUj4TLOQ23I82Zz7VGA7OMDTUj4TLOQ23I82Zz7VGA782Zz7RZAbay6 aAoWPEALw_wcB. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 04-J”l-2023].

[3] “വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ 2021,” Who.int . [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 04-Jul-2023 ].

[4] വിക്കിപീഡിയ “സംഭാവകർ, “Wor”d ആരോഗ്യ ദിനം,” Wikipedia, The Free Encyclopedia , 14-May-2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Health_Day&oldid=1154769426.

[5] eHe”lth നെറ്റ്‌വർക്ക്, “ലോകാരോഗ്യ ദിനം 2023: ആരോഗ്യകരവും കൂടുതൽ സമതുലിതമായതുമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു,” eHealth മാഗസിൻ , 07-Apr-2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://ehealth.eletsonline.com/2023/04/world-health-day-2023-building-a-healthier-and-more-equitable-world/ . [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 04-Jul-2023].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority