പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം നിർവചിക്കുന്നു

പൊതുവേ, രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റോണിക് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ പരസ്പരം കരുതുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നല്ല സമയത്തും മോശമായ സമയത്തും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു, സമാന താൽപ്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നു, എന്നാൽ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല .

ജീവിതത്തിലുടനീളം, ഒരു വ്യക്തി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുന്നു. അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോണിക് സ്നേഹം. ഈ ലേഖനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങളെ നിർവചിക്കുകയും അത്തരം ബന്ധങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം?

പുരാതന തത്ത്വചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയുടെ രചനകളിൽ നിന്നാണ് പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധത്തിന്റെ ആശയവും അതിന്റെ പേരും ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും, പ്ലേറ്റോ തന്റെ കൃതിയിൽ “”പ്ലാറ്റോണിക്” എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല (അദ്ദേഹം പേരിടൽ പരിശീലനത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല); അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം ഉണ്ടായത്. അത്തരം സ്നേഹം ഒരു ദൈവിക ആദർശത്തിൽ എത്താൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്ലേറ്റോ വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ ആധുനിക ഉപയോഗം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു . പൊതുവേ, രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റോണിക് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർ പരസ്പരം കരുതുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നല്ല സമയത്തും മോശമായ സമയത്തും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു, സമാന താൽപ്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നു, എന്നാൽ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല . പ്ലാറ്റോണിക് സൗഹൃദം ഒരു ലൈംഗിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ ബന്ധത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. ഈ പദം പലപ്പോഴും എതിർ-ലിംഗ കമ്പനികൾക്ക് ബാധകമാണ്, എന്നാൽ ഇത് സ്വവർഗ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത്?

ആളുകൾ പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്തരം ബന്ധങ്ങളുടെ ലാളിത്യവും ആശ്വാസവും മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ അടുപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, യാതൊരു ലഗേജും കൂടാതെ, അത്തരം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ഒരു രൂപമെന്ന നിലയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുപ്പം ആത്മീയവും വൈകാരികവുമായ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ആളുകളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും വൈകാരിക സ്ഥിരത കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പ്ലാറ്റോണിക് ബോണ്ടുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, കാരണം അവർ തങ്ങളായിരിക്കാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാനും അല്ലാതെ പരസ്പരം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ പോലെയല്ല, അവിടെ ഒരാൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വിഷ്‌ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ ബോക്സും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയിൽ മതിപ്പുളവാക്കാൻ അവർ സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല

ഒരു റൊമാന്റിക്, പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഒരു പങ്കാളിയോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു റൊമാന്റിക്, പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു:

  • ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ പ്ലാറ്റോണികമായി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പോരാട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓഹരികൾ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ബന്ധത്തിന് അത് റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ ഓഹരികൾ കൂടുതലാണ്. റൊമാന്റിക് ദമ്പതികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുകയും അവർ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
  • ഒരു പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം പങ്കിടുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളുമായി മണ്ടത്തരമായിരിക്കും. റൊമാന്റിക് പ്രണയത്തിൽ, അവർ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം അവർ പങ്കാളിയോട് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പകരമായി, അവർ അവരുടെ പങ്കാളികളുടെ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പാറ്റേണുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നകരമായ വാർത്തകൾ തയ്യാറാക്കിയേക്കാം.
  • റൊമാന്റിക് പ്രണയം ശാരീരിക അടുപ്പത്തിലേക്ക് (ലൈംഗികമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ) ചായുന്നു, അതേസമയം പ്ലാറ്റോണിക് പ്രണയം പ്രണയമോ ലൈംഗികതയോ ഇല്ലാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്.
  • പ്ലാറ്റോണിക് സ്നേഹം സാധാരണയായി ഉറച്ചതും അചഞ്ചലവും നിരുപാധികവുമാണ്. മറുവശത്ത്, പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവും വൈകാരികവും വികാരഭരിതവും ആർദ്രവുമാണ്.
  • പ്ലാറ്റോണിക് പ്രണയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മിക്ക ചലനാത്മകതയിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത സ്ഥാപിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹിതരായി തങ്ങളുടെ അഭിനിവേശവും സമർപ്പണവും ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “”മരണം നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും വരെ”” പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു.

പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം!

പ്ലാറ്റോണിക് സൗഹൃദത്തിന് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും, അത് നമ്മെ വൈകാരികമായും സാമൂഹികമായും ശാരീരികമായും ബാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നത് ഇതാ: വൈകാരിക ക്ഷേമവും വികസനവും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്ലാറ്റോണിക് സൗഹൃദങ്ങൾ. കുടുംബാംഗങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാമെന്നും പുറം ലോകവുമായി ഒരു ലിങ്ക് നൽകാമെന്നും ഒപ്പം ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യബോധവും എങ്ങനെ നൽകാമെന്നും അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണം കേൾക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു ബഡ്ഡിക്ക് പക്ഷപാതരഹിതമായ വീക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് സുഹൃത്ത് എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വ്യത്യസ്തമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രചോദനം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാം എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെയെത്തുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പിന്തുണയുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിരിക്കാൻ കഴിയും. ദീർഘായുസ്സ് . പ്ലാറ്റോണിക് സ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ബാല്യകാല ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ, എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത വഴികളിൽ പോയാലും ഒരുമിച്ച് വളർന്നത് ശാശ്വതമായ ഒരു ബന്ധത്തിന് കാരണമായി.

നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും!

മറ്റേതൊരു ബന്ധത്തെയും പോലെ, പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ നമ്മൾ നിർവചിക്കണം. ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ഒരു കക്ഷിക്കും അസ്വസ്ഥതയോ പ്രയോജനമോ തോന്നാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

  1. നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോഴോ ക്ഷീണിതനാകുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കായി എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ക്രമേണ പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അനുഭവിക്കുക, അവർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക. നിങ്ങളുടെ അതിരുകൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുമായി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കില്ല.
  2. സൗഹൃദം എന്നത് പങ്കുവയ്ക്കലാണെന്നത് ശരിയല്ലേ? കമ്പനികളുടെ ഈ ഘടകം ചില സമയങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായേക്കാം. അവർ തുടർച്ചയായി പണമോ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളോ കടം വാങ്ങുകയും അവ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവരെ സമീപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് നിർത്താനോ സമയമായി.
  3. വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയൽ- അറിയേണ്ടാത്തവരോട് തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിനാൽ ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട.

ഉപസംഹാരം :Â

പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും സത്യസന്ധവും തുറന്നതുമായ ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്ളാറ്റോണിക് സുഹൃത്ത്, അവർക്ക് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നിയാലും, നിങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റോണിക് ബന്ധം വിഷലിപ്തമാകുകയും നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ മാനസിക സഹായം നേടുക .

Share this article

Related Articles

Scroll to Top

Do the Magic. Do the Meditation.

Beat stress, anxiety, poor self-esteem, lack of confidence & even bad behavioural patterns with meditation.