ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಗಳು

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಗಳು Read More »